උද්දිකගේ පුටුවේ මුතුකුමාරණ දිවුරුම් දෙයි

ඉකුත් දා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ උද්දික ප්‍රේමරත්න මහතා වෙනුවට, ඔහුගෙන් පුරප්පාඩු වූ මන්ත්‍රී…