උණුසුම් කාලගුණයෙන් ගැබිනි මව්වරුන් අවධානමේ. කාසල් රෝහලේන් අනතුරු ඇඟවීමක්

පවතින උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් ගැබිනි මව්වරුන්ට දැඩි අහිතකර බලපෑම් ඇතිවිය හැකි බැවින් ගැබිනි මව්වරුන් නිතර…