පොතුහැර මාරාන්තික රිය අනතුරක් – තිදෙනෙක්ට දිවි අහිමි වේ

පොතුහැර, බුළුගොල්ල හංදිය අසල දී කොළඹ දක්වා ධාවනය වු එළවළු ප්‍රවාහන ලොරියක් සහ ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ දෙසින්…