රෑට වාහනවල දඩ ගෙවිය හැකි ‘තැපැල් කාර්යාල’ ලේඛනය මෙන්න

දිවයින පුරා පිහිටි තැපැල් කාර්යාල කිහිපයක් මගින් රාත්‍රී කාලයේදී රථවාහන දඩපත් ගෙවීමේ පහසුකම ලබා දී ඇතැයි…