පෘතුගාල අගමැති ඉල්ලා අස්වෙයි.

පෘතුගාල අගමැති ඇන්ටෝනියෝ කොස්තා සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී ඇත. ලිතියම් පතල් කැණීම් සහ හයිඩ්‍රජන් ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන්…