පෘතුගාලයේ යටත් විජිත වුණු රටවල්වලට පෘතුගාල ජනපතිගෙන් වන්දි

පෘතුගාල ජනාධිපතිවරයා වන Marcelo Rebelo de Sousa යටත් විජිත යුගයේදී පෘතුගාලය විසින් සිදු කළ වහල්සේවයේ යෙදවීම්…