ආසිරි රෝහල් සමුහය පෝර්ට් සිටි හී නවීන රෝහලක් අරඹයි

කොළඹ වරාය නගරය තුළ රොහල් සේවාවන් සඳහා වෙන්කර ඇති භූමියේ සියළු පහසුකම් සහිත රෝහලක් ඉදිකිරීම සඳහා…