ලංකාවේ ශ්‍රම බළකාය පහළ ගිය හැටි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත්කළ නවතම වාර්තාවකින් ගෙවීගිය වසරේ මෙරට ශ්‍රම බළකාය පහළ ගොස් ඇති…