ජන හා නිවාස සංගණනය අද සිට

ජන හා නිවාස සංගණනය අද (01) ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ආරම්භ කළේය. එම සංගණනය ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන…