පූණම් පාණ්ඩේ මරණයෙන් දින හතරකට පසු බෝට්ටු සවාරියක…

ගැබ්ගෙල පිළිකා රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ප්‍රකට ඉන්දීය නිළි පූණම් පාණ්ඩේ මියගිය බවට ඇගේ කළමණාකරු තැබූ Instagram…