පොලිසියේ ආපනශාලාවේ ලිංගික හිරිහැරයක් ගැන පොලිස්පතිට ලැබුණු තොරතුර

බිංගිරිය පොලිසියේ ආපනශාලාවේ සේවය කළ කාන්තාවකට ලිංගික අතවර කළ බව කියන පොලිස් සැරයන්වරයකු අත්අඩංගුවට ගත් බවට…