මංගල සාදයේ කෑම විස වී 172ක් රෝහලේ

හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ හෝටලයක ඉකුත් 11 වැනිදා රාත්‍රි‍යේ පැවති මංගල සාදයකට සහභාගි වූ, 280ක පිරිසකගෙන් එකසිය…