වාහනයක් ගන්න ඔබට හදුන්වාදෙන ගාඩියන් ලීසින් ක්‍රමය

පාවිච්චි කරන ලද වාහන අලවියේදී තත්ත්ව සහතිකයක් සහිතව ලීසින් පහසුකම් ලබා දීමට PMF finance ආයතනය ගාඩියන්…