මැතිවරණ දෙකක් ගැන ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශයෙන් නිවේදනයක්.

ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සහ මහ මැතිවරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය (PMD) ඉදිරි මැතිවරණ පිළිබඳව ඊයේ විශේෂ නිවේදනයක්…