ඉන්දියාව අද සුපිරි ක්‍රීඩාංගණයට මුල්ගල් තබයි

ඉන්දියාව තුළ තවත් සුපිරි පන්නයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදිකිරිම වෙනුවෙන් මුල්ගල් තැබීම අද (23) සිදු කිරීමට නියමිත…