වතුකම්කරු දෛනික වැටුප් ගැසට්ටුවට අධිකරණයෙන් ලැබුණු තීන්දුව

වතු සේවක වැටුප් වැඩි කිරීම වළක්වමින්, වතු සමාගම් ඉල්ලූ වාරණය අභියාචනාධිකරණ ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. ඒ අනුව…