ඌරකුගේ වකුගඩුවක් බද්ධ කළ අමෙරිකානුවා ගැන ඇහෙන සංවේදී කතාව

ලෝකයේ ප්‍රථම වරට ජාන තාක්ෂණය හරහා වෙනස් කරන ලද ඌරෙකුගේ වකුගඩුවක් බද්ධ කළ අමෙරිකානු ජාතිකයා මියගොස්…