ෂාෆ්ටර්ගේ දුරකතන සහ පරිගණක ගැන විශේෂඥ වාර්තාවක් ඉල්ලයි

ඝාතනයට ලක් වූ ප්‍රසිද්ධ ව්‍යාපාරික දිනෙෂ් ෂාෆ්ටර් මහතාගේ ජංගම දුරකතන සහ පරිගණක දත්ත සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ වාර්තාව…