පිලිපීනයේ “කනියවොන්” ගිනි කන්ද පුපුරයි

මධ්‍යම පිලිපීනයේ “කනියවොන්” ගිනි කන්ද පෙරේදා (03) පුපුරා ගිය බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. එම ගිනි…