මහජන සෞඛ්‍ය පරික්ෂකවරු දෙදින වර්ජනයක් කැඳවයි

ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය හෙට සහ අනිද්දා (සඳුදා සහ අඟහරුවාදා )…