පෙට්‍රල් ලීටරයක ලාභය ශත 2 යි. භූමිතෙල් ලීටරයකින් 2.95 ක් පාඩුයි. සංස්ථාවේ ලාභ පාඩු හෙළිවෙයි

මැයි මස සිදුකළ ඉන්ධන මිල සංශෝධනයෙන් පසු ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවේ ඉන්ධන වියදම් සහ ලාබ…