ඖෂධ අධිමාත්‍රාවක් පානය කළ පේරාදෙණියේ ආචාර්යවරයෙකු මරුට…

ඖෂධ අධිමාත්‍රාවක් පානය කිරීම හේතුවෙන් පේරාදෙණි ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කළ අසාධ්‍ය තත්වයේ සිටි පේරාදෙණි විශ්වවිද්‍යාලයේ කෘෂිකර්ම…