”වැඩට ගියාට අපි වැඩ කරන්නෙ නෑ” පොහොට්ටුවේ වෘතීය සමිති ලොක්කා කියයි

තමන් වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කරන ලද්දේ ජාතියේ හදවත බඳු තෙල් සංස්ථා බේරාගැනීමට බව පොදුජන ප්‍රගතිශීලී සේවක…