දේශපාලන අයිතිය එක් පන්තියකට පමණද ?

මැතිවරණ අපේක්ෂකයන් තැන්පත් කළ යුතු ඇප මුදල් අසාධාරණ ලෙස ඉහළ නැංවීම සම්බන්ධයෙන් පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂය අද…