ජාතික භෞතික සැලැස්ම පළාත් මට්ටමින් සැකසීමට තීරණයක්.

ජාතික භෞතික සැලැස්ම පළාත් මට්ටමින් සකසා ක්‍රියාවට නැංවීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව ඒ ඒ පළාත්වලට…