ශ්‍රී ලංකාවේ තවත් තෙත්බිම් කළාප දෙකක් රම්සාර් තෙත්බිම් ලෙස නම්කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික උද්‍යාන දෙයක් සහ ස්වාභාවික රක්ෂිතයක් රැම්සාර් සම්මුතිය යටතේ නව තෙත් බිම් කළාප ලෙස…