කෝප් කමිටුවෙන් රෝහිත ඉවත් නොකළොත් හෙට උපාවසක්?

රජයේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටු සභාපති ධුරයෙන් රෝහිත් අබේගුණවර්ධ්න මහතා ඉවත් කරනවා…