ශ්‍රී ලංකාවේ අභිමානය ලොවට කියූ අමෙරිකාවේ “පාස්පෝට් DC” උළෙල (Photos)

අමෙරිකාවේ ස්ථාපිත විදෙස් තානාපති කාර්යාල, සිය රටේ සංස්කෘතිය හා ජීවන පසුබිම විදහා දැක්වීමට “පාස්පෝට් DC 2024”…