පැරෂුට් පිම්ම වැරදුන විදේශිකයා රෝහලට (Video)

නෙළුම් කුළුණ මුදුණේ සිට පැරෂුට් පිමි පැනීමේ සංදර්ශනයට සහභාගී වූ විදේශ ජාතිකයෙකු පැරිෂුටය විවෘත කිරීම ප්‍රමාද…