පරාටේ නීතිය අවලංගුයි – ගැසට්ටුව එළියට

ණය ලබාගෙන පැහැර හැරි පුද්ගලයන්ගෙන් දේපොළ අත්පත් කර කරගෙන වෙන්දේසි කිරීමට මූල්‍ය ආයතනවලට බලය හිමි වූ…