පරාටේ නීතිය අත්හිටුවන පනත මැතිසබයට

වානිජ බැංකු විසින් ලබා දී ඇති ණය කලට වේලාවට නොගෙවන පුද්ගලයන්ගේ දේපළ අත්පත් කරගෙන වෙන්දේසි කිරීමේ…

පරාටේ නීතිය සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට

පරාටේ නීතිය තාවකාලිකව අත්හිටුවීම සඳහා අවශ්‍ය ණය අයකරගැනීමේ සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත, රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කිරීමටත්…