අද එළවලු මිල ගණන් මෙතැනින් දැනගන්න

අද (21) එළවලු තොග මිල පහතින් දැනගන්න පෑලියගොඩ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය කැරට් රු 100බෝංචි රු 350ගෝවා රු…