පළාත් පාලන ඡන්දය නොපැවැත්වීමට අදාළ තීන්දුව කල්යයි

ගෙවී ගිය වසරේ මාර්තු මස 9 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම නොපැවැත්වීම තුළින්…