පලස්තීනයට දිනකට පැය 4 ක සහන කාලයක්

උතුරු ගාසා තීරයේ පලස්තීන වැසියන්ට, ආරක්ෂිතව පිටවී යෑමට ඉඩ සලසා දෙමින්, සෑම දිනකම පැය 4 ක්,…

පලස්තීනුවන් බඩගින්නෙ මරන්නට ඊශ්‍රායෙල් සැලස්මක්

හමාස් සටන්කාමීන් ඊශ්‍රායලයට එල්ලකක මාරාන්තික ප්‍රහාරට එකට එක කරනු පිණිස ඊශ්‍රායලය සමස්ථ ගාසා තීරය වටකිරීමේ මෙහෙයුමක්…