ශ්‍රී ලාංකිකයින් සිව්දෙනෙකුව ප්‍රාණ ඇපයට අරන්

ශ්‍රී ලාංකිකයින් සිව්දෙනෙකුව පාකිස්තාන ජාතිකයින් විසින් ප්‍රාණ ඇපයට ගෙන තිබෙනවා. එම පාකිස්තාන ජාතිකයින් නේපාලයේ දී අත්අඩංගුවට…