පුංචි ඡන්දෙයේ නාම යෝජනා අවලංගු කිරීමෙන් ලක්ෂ දස දහසක පාඩුවක්

පළාත් පාලන මැතිවරණයට අදාළ නාම යෝජනා අවලංගු කිරීමට පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා අමාත්‍යාංශයේ කමිටුවක් විසින්…