මන්නා රොෂාන්ගේ සොයුරාට වෙඩි තබා පොලිසියට දී ඇති ඇමතුම

මන්නා රොෂාන්ගේ සහෝදරයාට සහ ඔහුගේ මිතුරකුට ඊයේ (4) පෙරවරුවේ වෙඩි තැබීම සම්බන්ධයෙන් හඳුනා නොගත් පුද්ගලයකු විසින්…