වී අලවි මණ්ඩළයේ ගබඩා පහකින් කෝටි දහයක වී තොගයක් අතුරුදහන්

වී අලෙවි මණ්ඩලයට අයත් ගබඩා 05 කින් වී තොග අතුරුදන්වීම සම්බන්ධයෙන් දින 03ක් ඇතුළත වාර්තාවක් ලබාදෙන…