පී. හැරිසන් සජිත් අත හැර රනිල් ලඟට පනී.

තමා දැනට දරමින් සිටිනා සමගි ජන බලවේගයේ සියලු තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස් වී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහට සහය…