හැරිසන්ට සජිත් ගැන සැකලු

මහත් ආන්දෝලනයකට තුඩු දී ඇති දේවගැති ජෙරොම් ප්‍රනාන්දු විසින් සිදුකරන ලද ප්‍රකාශය පිළිබඳව විපක්ෂ නායක සජිත්…