හැරිසන් ස.ජ.බෙන් ගියේ ආණ්ඩුකාරකමක් ගන්න

හිටපු අමාත්‍ය පී හැරිසන් හට ආණ්ඩුකාර පදවියක් යෝජනා වී ඇතැයි සිතිය හැකි බව සමගි ජන බලවේගයේ…