කමල්, ශවේන්ද්‍ර සහ පීබී ‘ගෝඨාට’ ගේමක් ගැහුවා – ගෝඨාගේ හිටපු ලේකම් හෙළි කරයි

පැවති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පාලනය කඩා බිඳ වැට්ටවීමට මුල් වූ ප්‍රධාන කුමන්ත්‍රණකරුවා, එවක ජනාධිපති ලේකම් පී. බී…