ලාංකිකයන් 6ක් ‘එකම ගෙදර මැරූ හැටි’ හෙළිවේ

කැනඩාවේ ඔටාවා අගනුවර දී ලාංකික පවුලක්ම ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රැසක් අනාවරණය වී තිබෙනවා. සිද්ධිය වන…