63 වෙනි ‘උපන්දිනය සැමරූ’ ඔරන්ඔටන් බෙලා

ජර්මනියේ හැම්බර් නගරයේ හේගන්බෙක් සත්ව උද්‍යානයේ ජීවත්වන ලොව වයස්ගතම ඔරන්ඔටන් සත්වයා වන බෙලා පසුගිය 16 වැනිදා…