කොන්දොස්තරලාගේ වංචා මඩින්න්ට බස් රථවලටත් QR තාක්ෂණ‍ය

ඇතැම් පළාත්වල බස් රථ රියදුරු මහතුන් සහ කොන්දොස්තර මහතුන් නියමිත මගී ප්‍රවේශපත්‍ර ගාස්තු ඩිපෝවට භාර නොදෙන…