ඩයනා පාර් ලිමේන්තුවට ගල් ගහයි

ඔන්මැක්ස් නැමැති පිරමීඩ ජාවාරමට සම්බන්ධ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ද සිටින බව සංචාරක රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩයනා ගමගේ පාර්ලිමේන්තුවේ…