යෝජිත මාර්ගගත ක්‍රමවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ පනතට එක්සත් ජාතීන්ගේ සහය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක මාර්ක් ඇන්ඩ්‍රේ ෆ්‍රැන්චේ ( Marc-André Franche ) සහ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන්…