අන්තර්ජාල ව්‍යාපාර සඳහා ලඟදීම අළුත් නීතියක් .

අන්තර්ජාල ව්‍යාපාර ශ්‍රී ලංකාවේ සුලබව සිදුවෙන මුත්, ඒවායේ අක්‍රමිකතා මඩින්නට මෙරට නීති සම්පාදනය වී නොමති බව…