උත්සව සමයේ දී ලොකු ලූණු කිලෝව දාහ පන්නන ලකුණු

එළැඹෙන උත්සව සමයේදී විවෘත වෙළෙඳපොළේ ලොකු ලූණු කිලෝවක තොග මිල රුපියල් දහස ඉක්මවා යනු ඇති බව…

ලොකු ළූණු ගුවන් ගතවෙයි.

ඉන්දියාව විසින් ක්‍රියාත්මක අපනයන තහනම නිසා කෙරට වෙළඳ පොළේ ලොකු ලූණු කිලෝවක මිල රුපියල් 500 ඉක්මවා…