ජූනි 4 සුදානම් වෙන්න – සා/පෙළ පෙනී සිටි සිසුන්ට නිවේදනයක්

මෙවර අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් සඳහා පාසල්වල අ.පො.ස. උසස් පෙළ පන්ති ජූනි මස…